Опасни отпадъци

Онлайн заявка

0aa9c9bОпасни отпадъци са отпадъци, чиито състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни отпадъци или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни отпадъци, или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на транс граничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

Отпадъците се класифицират като опасни и в случаите, в които отговарят на едно или повече от условия на чл.6 от НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ.

Притежателите на опасни отпадъци са длъжни да ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности и притежават необходимите разрешителни, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие с Българското и Европейско законодателство.

В разрешителното на "Да Транс" ООД са посочени кодовете на опасните отпадъци, с които фирмата в момента работи. За отпадък, с код, който не фигурира в нашето разрешително, правим предварителен анализ и имаме възможност да го добавим в законно определеният срок от 14 дни.

В областта на опасните отпадъци предлагаме на нашите клиенти комплексна услуга включваща пакетиране на отпадъците в съответните специализирани опаковки, товаро-разтоварни операции, транспортиране, временно съхранение и последващо обезвреждане или оползотворяване.
Пълна подготовка на необходимата документация, касаеща изброените по-горе процеси по транспортиране и третиране на опасните отпадъци.