Законодателство

Онлайн заявка

НАРЕДБА № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на л. заведения – С тази наредба се определят изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъци на територията на:

  1. Лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения;
  2. Здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето.

НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците – С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства.
Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри – С тази наредба се определят:

  1. Редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците;
  2. Редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците;
  3. Редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
  4. Редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
  5. Изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.

НАРЕДБА № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти – С тази наредба се определят условията и редът за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти.

НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци – Целта на наредбата е да осигури необходимите мерки за предотвратяване или, когато това е невъзможно, за ограничаване във възможно най-висока степен на очакваните отрицателни въздействия върху околната среда, в частност – замърсяването на въздуха, земите, повърхностните и подземните води и рисковете за здравето на населението, произтичащи от третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци.

ЗАКОН за управление на отпадъците 
Този закон урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности.

ЗАКОН за медицинските изделия – Този закон урежда:

  1. Условията и реда за пускане на пазара и/или пускане в действие на медицински изделия;
  2. Задълженията на производителя, на неговия упълномощен представител и на вносителя на медицински изделия.