Информация

Онлайн заявка

Република България като страна членка на Европейския съюз е приела и ратифицирала всички Европейски  Директиви отнасящи се за управлението на опасни отпадъци. Това поставя сериозни изисквания и отговорности пред притежатели и генератори на опасни отпадъци.
В международен план основен коректив при управлението на опасни отпадъци е Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Тя е подписана на 22 Март 1989 година в Базел, Швейцария, е ратифицирана от нашата страна със закон, приет от 37-то народно събрание на 18 Януари 1996 година и е в сила от 16 май 1996 година.

За целите на тази конвенция “отпадъци” са вещества или предмети, които се обезвреждат или са предназначени да бъдат обезвредени, или трябва да бъдат обезвредени съгласно националното законодателство, хармонизирано с Международното право.
Страните по тази конвенция отчитат риска от нанасяне на щети върху човешкото здраве и околната среда, и водите, които са причинени от опасни и други отпадъци и тяхното трансгранично движение.

Страните, ратифицирали Базелската конвенция са убедени, че държавите трябва да предприемат необходимите мерки, за да се гарантира на съответствието на управлението на опасните отпадъци, включително тяхното трансгранично движение с опазването на човешкото здраве и околната среда и водите, независимо от мястото на обезвреждането им.
Държавите трябва да следят производителите да изпълняват задълженията си по отношение на транспортирането и обезвреждането на  отпадъците  по екологосъобразен начин, независимо от мястото на обезвреждане.

В национален аспект за контрола при управлението на опасни и производствени отпадъци отговаря Закона за Управление на Отпадъците с последно изменение и допълнение в Държавен вестник  бр. № 53 от 13 Юли 2012г.

Основните аспекти в него са:

  • Рециклиранe, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците, чието образуване не може да се предотврати.
  • Обезвреждане на отпадъците при невъзможност за тяхното предотвратяване, намаляване и/или оползотворяване.
  • Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие с този закон.
  • Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците и др.

Професионално подготвеният и отговорен екип на „Да Транс” ООД изграден от специалисти еколози, икономисти и логистици гарантира на своите клиенти коректни, изгодни и напълно законосъобразни решения за ръководене на процесите по управление на потока от отпадъци.