Медицински отпадъци

Онлайн заявка

medical_01"Да Транс" ООД е лицензирана от РИОСВ фирма за събиране, транспортиране и предаване за последващо обезвреждане на опасни медицински и биологични отпадъци генерирани от хуманитарните лечебни заведения и ветеринарни клиники.

Екологосъобразното управление на опасните медицински отпадъци от лечебните заведения е от голямо значение, с оглед предотвратяване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Те са с висока степен на обществена опасност поради възможността за разпространението на заразни и инфекциозни болести.

Медицинските и биологичните отпадъци се генерират в резултат от извършването на различни манипулации и интервенции при медицинската дейност на лечебните заведения.

Към опасните медицински отпадъци се включват:

  • Инфекциозните отпадъци
  • Използвани остри предмети
  • Фармацевтични отпадъци
  • Отпадъци, съдържащи токсични вещества и препарати
  • Радиоактивни отпадъци

Отпадъците от лечебните заведения се класифицират като опасни въз основа на едно или комбинация от няколко от следните свойства:

  • Съдържание на инфекциозни микроорганизми; съдържание на токсични химикали, притежаващи оксидиращи, дразнещи, запалими свойства и т.н.; радиоактивност, съдържание на остри предмети.

Разделното събиране на медицинските отпадъци е ключа към тяхното ефективно управление. То гарантира избора на правилен метод за обезвреждане, безопасността на персонала, минимизирането на вредите за околната среда и рециклиране при възможно най-малък разход на ресурси. Образуваните отпадъци е необходимо да бъдат разделяни и събирани в съответствие със специфичните изисквания за третирането им.

Като улеснение за своите клиенти фирмата предлага и доставка на лицензирани и отговарящи на изискванията на ADR контейнери за еднократна или многократна употреба, според възможностите на аварийната площадка на нашите клиенти.

cc2-1-1 snymka-8-1da da da

Събираните и извозвани медицинските отпадъците се предават за последващо обезвреждане в лицензирани инсталации.

При извършване на дейността по събиране и транспортиране на отпадъците се спазват изискванията на ЗУО и Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Качеството на предлаганите от "Да Транс" ООД услуги е гарантирано от притежаваните и поддържани сертификати за качество по EN ISO 9001:2015EN ISO 14001: 2015 и BS OHSAS 18001:2007 за дейностите по – Събиране и транспортиране на опасни отпадъци от хуманитарното и ветеринарно здравеопазване.