Технологична модернизация в предприятието

Онлайн заявка
финансиране от европейския съюз
план за възстановяване

На 10 Април 2023г. фирма „Да Транс“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация” на Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“.

 

Име на проекта: Технологична модернизация в предприятието

 

№ на договора: BG-RRP-3.004-1185-C01

 

Основната цел на проектното предложение и предвидените инвестиции е повишаване на производствения капацитет на ДА ТРАНС ООД, чрез разнообразяване на предлаганите услуги на компанията, намаляване на производствените разходи, оптимизиране на производствената верига, възстановяване на икономическия потенциал на фирмата от периода преди COVID 19 пандемията и създаване на условия за бъдещ растеж и развитие чрез закупуване на нови активи, цифровизация и оптимизиране на производствените процеси.

Като очакван резултат е и подобряване експортният потенциал и осигуряване на устойчиво развитие на ДА ТРАНС ООД на пазара и увеличен оборот след предоставяне на финансовата подкрепа.

Допълнително, предвидените инвестиции по проекта ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринасят за екологичния преход на страната, включително предотвратяването на образуването на опасни отпадъци и тяхното обработване и обезвреждане.

Всички предвидени проектни дейности ще са съобразени с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

В рамките на проекта е заложено реализирането на следните специфични цели:

– Нарастване на производителността на ДА ТРАНС ООД, чрез внедряването на ново високотехнологично оборудване: Специализирани хладилни съдове за временно съхранение на биологични медицински отпадъци , специализиран шредер за предварително третиране на отпадъци и ERP система за управление на бизнес процесите в производствените процеси на компанията.

– Разширяване на пазарния сегмент и нарастване на експортния потенциал на ДА ТРАНС ООД, в резултат на внедреното високотехнологично оборудване и специализирана ERP система, което ще доведе до разширяване на производственият капацитет и същевременно, ще повиши качеството на предлаганите услуги.

– Увеличаване оборота на компанията след предоставяне на финансовата подкрепа.

– Нарастване на капацитета за производство.

– Увеличаване на нетните приходи от продажба.

– Подобряване на пазарните позиции–увеличаване на пазарния дял на вътрешния пазар.

 

Начало на проекта: 10.04.2023 г.

Край на проекта: 10.04.2024 г.

Продължителност: 12 месеца

 

Общата стойност на проекта е 290 000 лв., от които145 000 лв.
безвъзмездно финансиране.