Правилно управление на отпадъците

Онлайн заявка
Кофи за отпадъци 2020

Правилно управление на отпадъците

В нашата страна нормативните изисквания за правилното управление на отпадъците са посочени в Закона за Управление на Отпадъци и няколко подзаконови нормативни документа.

Първата и най-важна стъпка в този процес е правилната класификация на отпадъците. Всеки субект генериращ отпадъци от дейността, която извършва е длъжен да ги класифицира и то преди да е започнал да ги образува. Тази процедура е разписана в  Наредба № 2  за класификация на отпадъците. Наредбата определя условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства. Класификацията се извършва, чрез избора на шест цифрен код и получаването от контролните органи на разписан документ за това.

Следващата стъпка е намирането на партньор, който има съответното разрешително издадено по надлежният ред за дейности с отпадъци, като задължително в разрешителното му трябва да фигурира и кода, за който се търси реализация.

Целият процес по класификацията на отпадъците е ясно регламентиран и при задълбочено запознаване с него всеки би могъл да направи необходимите стъпки.

От друга страна при направени пропуски в документацията има вероятност контролните органи да връщат документацията за допълнително попълване и изясняване толкова пъти, колкото е необходимо за нейното цялостно и коректно окомплектоване.

В тази връзка „Да Транс“ ООД предлага  услуга за изготвяне на необходимият комплект документи и консултиране за получаване на заверен документ за класифициране на отпадъци.

В допълнение предлагаме и комплексни услуги по събиране, транспортиране и последващо унищожаване на различни видове опасни и безопасни отпадъци.

Нашият екип от професионално подготвени кадри е винаги на Ваше разположение за предоставяне на необходимата Ви информация и консултация.

Споделете в социалните мрежи

datrans