Проект „Шина“

Онлайн заявка


На 18 Януари 2017г. ДА ТРАНС ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проектното предложение е с наименование: „Внедряване и реализация на екзоскелетна структура шина за гипсиране и обездвижване на крайници“.

Основната цел на проектното предложение на ДА ТРАНС ООД е да внедри нов метод процес за изработване на ергономична шина за обездвижване на крайник, попадаща в категория „производствена/процесна иновация“, защитена с полезен модел № BG2160U1 с фокус върху сектор здравеопазване, травматология и ортопедия. Целта на проекта е да създаде автоматизирана система за изработване на обездвижваща ергономична шина, включваща заснемащо устройство, с което да се генерира триизмерен виртуален модел, съответстващ напълно на повърхнината на счупения крайник, без да се използва маркировка върху крайника на база на който лекуващият лекар – ортопед да осигури на пациента 3Д графичен отпечатан модел/ергономична шина с фрактален дизайн, имаща минимално тегло при оптимални механични параметри, като висока якост и устойчивост на огъване, усукване и разтягане.

С изпълнението на настоящия проект ще се постигнат няколко основни цели, а именно:

Проектът допринася за постигане на основната и специфичните цели на Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации, Инвестиционен приоритет 1.1.Технологично развитие и иновации, както и повишаване на иновационната дейност в една от специфичните тематичните области на ИСИС, а именно: индустрия за здравословен живот и биотехнологии производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия, както и в персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства; Застъпена е пряко и основната цел на Иновационната стратегия за интелигентна специализация развитие на икономиката, научните изследвания и иновациите, и засилване на връзката между науката и бизнеса;

Начало на проекта: 18.01.2017г.
Край на проекта: 18.03.2018г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Общата стойност на проекта е 1 322 000 лв., от които 833 510 лв. европейско финансиране, 147 090 лв. национално съфинансиране и 341 400 лв. самофинансиране от страна на бенефициента.