Проект продуктови и производствени иновации

Онлайн заявка

ik                    eu

На 18.07.2018. ДА ТРАНС ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 – Разработване на продуктови и производствени иновации на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проектното предложение е с наименование: „Разработка на иновативна система за измерване на парциални налягания и концентрация на газове – Импулсен йoнизационен манометър“.

Основната цел на Да Транс ООД е разработка, чрез провеждане на индустриални научни изследвания на продуктова иновация превъзхождаща наличните алтернативни решения на световно ниво-Импулсен йoнизационен манометър.

Към момента, разработвания от екипа на компанията иновативен Импулсен йoнизационен манометър/ЙМ/ е на ниво TRL 2-формулирана технологична концепция, но с успешното изпълнение на проектните дейности, закупуване на предвидените активи и чрез ефективно партньорство с Химико-технологичен Университет София/ХТМУ/ще се постигне разработване на иновация, отговаряща на 6-то ниво TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда. Предвижда се подобен тип решение да представлява интерес и да намери успешно приложение в секторите на транспорта, енергетиката, химията и фармацевтиката.

 

Основни функционалности на ЙМ са:

– Измерване на парциално налягане;

– Определяне концентрация на газове в смес;

– Селективност на газове по атомна маса;

– Сензор за откриване на определени газове в атмосферата.

 

Иновативна технология и нейната реализация с използване на достиженията на съвременните информационни, химични и мехатронични технологии имат за своя главна цел усъвършенстване метода на измерване на много ниски налягания в различни газови смеси, индиректно чрез измерване на йонния ток, пренасян от положителни йони създадени, чрез частична йонизация на газови молекули в резултат на сблъсъка им с електрони, повишаване иновационния капацитет и конкурентоспособност на ДА ТРАНС – разработваща продуктови иновации в тематичните области на ИСИС – приоритетно направление „мехатроника и чисти технологии“, покривайки специфичните цели на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ за синхронизиране на усилията в сферата на развитието на икономиката, научните изследвания и иновациите.

Реализирането на проекта ще съдейства за постигането на следните специфични цели:

– Съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ – принос в увеличаване дела на иновативните предприятия.

– Устойчиво развитие, опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност.

– Повишаване иновационния капацитет и конкурентоспособност на ДА ТРАНС, разширяване на технологичните възможности като компания разработваща продуктови иновации(стоки)в тематичните области на ИСИС- направление „мехатроника и чисти технологии“

 

Начало на проекта: 18.07.2018г.

Край на проекта: 18.02.2020г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Общата стойност на проекта е 634 110 лв., от които 407 175, 94лв. европейско финансиране,

71 854,56 лв. национално съфинансиране и 155 079,50 лв. самофинансиране от страна на бенефициента.