Проект система за измерване

Онлайн заявка
ik

Проект система за измерване

eu               ik

 

На 18 Юли 2018г. ДА ТРАНС ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 – Разработване на продуктови и производствени иновации на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Договора е с номер BG16RFOP002-1.005-0089-C01 е с наименование: „Разработка на иновативна система за измерване на парциални налягания и концентрация на газове – Импулсен йoнизационен манометър“.

Основната цел на договора е разработка, чрез провеждане на индустриални научни изследвания на продуктова иновация превъзхождаща наличните алтернативни решения на световно ниво, а именно импулсен йoнизационен манометър.

Към момента, разработвания от екипа на компанията иновативен Импулсен йoнизационен манометър/ЙМ/ е на ниво TRL 2 – формулирана технологична концепция, но с успешното изпълнение на проектните дейности, закупуване на предвидените активи и чрез ефективно партньорство с Химико-технологичен Университет София /ХТМУ/, ще се постигне разработване на иновация, отговаряща на 6-то ниво TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда. Изхождайки от направеният пазарен анализ, се предвижда подобен тип решение да представлява интерес и да намери успешно приложение в секторите на транспорта, енергетиката, химията и фармацевтиката.

Иновативна технология и нейната реализация с използване на достиженията на съвременните информационни, химични и мехатронични технологии имат за своя главна цел усъвършенстване метода на измерване на много ниски налягания в различни газови смеси, индиректно, чрез измерване на йонния ток, пренасян от положителни йони създадени, чрез частична йонизация на газови молекули в резултат на сблъсъка им с електрони, повишаване иновационния капацитет и конкурентоспособност на ДА ТРАНС-разработваща продуктови иновации в тематичните области на ИСИС-приоритетно направление „мехатроника и чисти технологии“, покривайки специфичните цели на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ за синхронизиране на усилията в сферата на развитието на икономиката, научните изследвания и иновациите. Дружеството успешно изпълни проект за внедряване на  за внедряване на иновации в предприятията.

ДА ТРАНС ООД притежава права по интелектуална собственост патент № 66234, полезен модел № 1722 и № 2160 и ще продължава да инвестира в иновации съвместно с науката.

Реализирането на проекта ще съдейства за постигането на следните специфични цели:

– Съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ – принос в увеличаване дела на иновативните предприятия.

– Устойчиво развитие, опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност.

– Повишаване иновационния капацитет и конкурентоспособност на ДА ТРАНС, разширяване на технологичните възможности като компания разработваща продуктови иновации (стоки) в тематичните области на ИСИС – направление „мехатроника и чисти технологии“

Начало на проекта: 18.07.2018г.

Край на проекта: 18.02.2020

 

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Общата стойност на проекта е 634 110 лв., от които 407 175,94 лв. европейско финансиране,

71 854.56 лв. национално съфинансиране и 155 079,50 лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

Споделете в социалните мрежи

datrans