Текстилни отпадъци

Онлайн заявка

tekstilni-otpadaciС постоянно увеличаващото се портфолио от обработвани отпадъци в последните години „Да Транс“ ООД развива успешно услуга по управление на процеси свързани с текстилни отпадъци, изрезки от предприятия за кроене на дрехи и дрехи втора употреба.

Текстилните отпадъци са материали, които се образуват от различни дейности на текстилната промишленост или от крайните потребители на тези продукти. Те включват различни източници на генериране, като създадените по време на обработката на текстила влакна и тъкани, производство на дрехи, отпадъци от крайните потребители като дрехи втора употреба, домашен текстил и други.

Изрезките от предприятията за кроене на дрехи и производството на други текстилни продукти са отпадъци генерирани по време на производствения процес на място във фабриките и биват два основни вида – сортирани и смесени.

Отпадъците от дрехи втора употреба и домашен текстил се генерират от населението при обичайната човешка дейност.

Някои от описаните по-горе текстилни отпадъци представляват суровини годни за рециклиране, но други не могат да бъдат рециклирани и подлежат на унищожаване.

Българското законодателство напълно в синхрон с Европейските изисквания е забранило изхвърлянето и депонирането на подобен род отпадъци в депата за общ битов отпадък.

В тази област „Да Транс“ ООД предлага на своите клиенти и бъдещи партньори комплексна услуга включваща консултиране, транспортиране, временно съхранение и предаване за оползотворяване на различните видове текстилен отпадък.

Професионално подготвеният и отговорен екип на "Да Транс” ООД изграден от специалисти еколози, икономисти и логистици гарантира на своите клиенти коректни, изгодни и напълно законосъобразни решения за ръководене на процесите по управление на потока от отпадъци.