ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНА КРЪГЛА МАСА

Онлайн заявка
img_8422

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНА КРЪГЛА МАСА

На 26.01.2018 г. от 14:00 часа в конферентната зала на х-л арт „Зора“ на адрес: гр. Враца, ул. „Втори юни“ № 129, се проведе Кръгла маса във връзка с представяне напредъка на изпълнението на договор с бенефициент „Да Транс” ООД BG16RFOP002-1.001-0176-C01 по проект „Внедряване и реализация на екзоскелетна структура шина за гипсиране и обездвижване на крайници” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

На Кръглата маса бяха поканени представители на ОИЦ Враца, УО, бизнес партньори, клиенти и контрагенти.

В рамките на събитието, управителя на „Да Транс” ООД, г-н Дойков представи пред заинтересованите страни основните идеи и цели на проекта, както и резултатите от изпълнение до момента дейности.
Благодарение на успешното изпълнение на проекта на „Да Транс” ООД се предвижда да бъде внедрен нов метод/процес за изработване на ергономична шина за обездвижване на крайник, с фокус върху сектор здравеопазване, травматология и ортопедия. Настоящия проект предвижда да създаде автоматизирана система за изработване на обездвижваща ергономична шина, включваща сканиращо устройство, с което да се генерира триизмерен виртуален модел, съответстващ напълно на повърхнината на счупения крайник. След генерирането на триизмерното изображение, с помощта на технологията 3 D принтер ще се „отпечатва“ шина за крайник, която да се поставя на пациент.

Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 322 000.00 лв. като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 74% или 980 600,00 лева. Съответно размерът на европейското съфинансиране по проекта възлиза на 833 510.00 лв., а на националното съфинансиране – 147 090.00 лв.

Проекта на фирма „Да Транс“ ООД е на финала си, тъй като 90 % от предвидените по проекта дейности са изпълнени. От компанията планират още едно събитие преди края на проекта, като желанието на управителя г-н Джойков е да направи демонстрация със закупеното и доставеното по проекта оборудване.

img_8492 img_8432 img_8424

Споделете в социалните мрежи

datrans