Заключително информационно събитие – Да Транс ООД

Онлайн заявка
20180302_133649

Заключително информационно събитие – Да Транс ООД

es              op

 

На 02.03.2018 г. от 14:00 часа в офиса на компанията, който се намира на адрес: гр. Враца, ул. Никола Войводов“ №1, се проведе заключително информационно събитие във връзка с изпълнението на договор BG16RFOP002-1.001-0176-C01 по проект „Внедряване и реализация на екзоскелетна структура шина за гипсиране и обездвижване на крайници” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), с бенефициент фирма „Да Транс” ООД.

На събитието бяха поканени представители на ОИЦ Враца, УО, бизнес партньори, клиенти и контрагенти.

В рамките на събитието, г-н Джойков, управител на „Да Транс” ООД, направи демонстрация пред заинтересованите страни на доставените и внедрени  3Д принтери и 3Д скенери. За тази цел, доброволец от присъстващите постави ръката си на обозначеното място на 3Д скенера, като целият процес на сканиране се извърши в рамките на една минута. По време на този процес, г-н Джойков представи възможностите и настройките на 3Д скенера. След като сканирането завърши, на монитора на апарата се появи триизмерен модел на шина, която е по мярка на сканираната ръка. Файлът с триизмереният модел бе изпратен от апарата към 3Д принтер, който анализира файла и стартира „отпечатването“ на шината, която да бъде поставена.

В рамките на събитието, бяха демонстрирани няколко варианта на „отпечатани“ шини, както и възможностите за приложение на иновативния метод/процес.

Проекта на „Да Транс” ООД е в самия си край, цялото оборудване е доставено, новият метод/процес за изработване на ергономична шина за обездвижване на крайник, с фокус върху сектор здравеопазване, травматология и ортопедия е внедрен. Внедрена е и самата иновация. Създадена е  автоматизирана система за изработване на обездвижваща ергономична шина, включваща заснемащо устройство, с което да се генерира триизмерен виртуален модел, съответстващ напълно на повърхнината на счупения крайник, без да се използва маркировка върху крайника на база, на който лекуващият лекар – ортопед да осигури на пациента 3Д графичен отпечатан модел/ергономична шина с фрактален дизайн, имаща минимално тегло при оптимални механични параметри, като висока якост и устойчивост на огъване, усукване и разтягане. С това и целта на проекта е изпълнена.

img-a662126ed4439149c92ffcf71d213742-v        img-bfa6a1710cb50267048233a5a6c6dcf3-v

Споделете в социалните мрежи

datrans